جدول برنامه ها

جدول برنامه ها

فرمهای مهاجرتی
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
مهاجرت به کانادا
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، پزشکها و دندانپزشکها
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
اکسیر موفقیت
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 00:00 – لس آنجلس: 12:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 00:30 – لس آنجلس: 13:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 01:00 – لس آنجلس: 13:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 01:30 – لس آنجلس: 14:00
موزیک
تهران: 02:00 – لس آنجلس: 14:30
اکسیر موفقیت
تهران: 02:30 – لس آنجلس: 15:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 03:00 – لس آنجلس: 15:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 03:30 – لس آنجلس: 16:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 04:00 – لس آنجلس: 16:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 04:30 – لس آنجلس: 17:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 05:00 – لس آنجلس: 17:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 05:30 – لس آنجلس: 18:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 06:00 – لس آنجلس: 18:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 06:30 – لس آنجلس: 19:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 7:00 – لس آنجلس:19:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 7:30 – لس آنجلس:20:00
اکسیر موفقیت
تهران: 8:00 – لس آنجلس:20:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 8:30 – لس آنجلس:21:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 9:00 – لس آنجلس:21:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 9:30 – لس آنجلس:22:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 10:00 – لس آنجلس:22:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 10:30 – لس آنجلس:23:00

>

اکسیر موفقیت
تهران: 11:00 – لس آنجلس:23:30

>

آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 11:30 – لس آنجلس:24:00

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، پزشکها و دندانپزشکها
تهران: 12:00 – لس آنجلس:24:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 12:30 – لس آنجلس:1:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 13:00 – لس آنجلس:1:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 13:30 – لس آنجلس:2:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 14:00 – لس آنجلس:2:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 14:30 – لس آنجلس:3:00
اکسیر موفقیت
تهران: 15:00 – لس آنجلس:3:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 15:30 – لس آنجلس:4:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 16:00 – لس آنجلس:4:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 16:30 – لس آنجلس:5:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 17:00 – لس آنجلس:5:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 17:30 – لس آنجلس:6:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
مهاجرت به کانادا
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
اکسیر موفقیت
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 00:00 – لس آنجلس: 12:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 00:30 – لس آنجلس: 13:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 01:00 – لس آنجلس: 13:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 01:30 – لس آنجلس: 14:00
موزیک
تهران: 02:00 – لس آنجلس: 14:30
اکسیر موفقیت
تهران: 02:30 – لس آنجلس: 15:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 03:00 – لس آنجلس: 15:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 03:30 – لس آنجلس: 16:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 04:00 – لس آنجلس: 16:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 04:30 – لس آنجلس: 17:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 05:00 – لس آنجلس: 17:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 05:30 – لس آنجلس: 18:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 06:00 – لس آنجلس: 18:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 06:30 – لس آنجلس: 19:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 7:00 – لس آنجلس:19:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 7:30 – لس آنجلس:20:00
اکسیر موفقیت
تهران: 8:00 – لس آنجلس:20:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 8:30 – لس آنجلس:21:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 9:00 – لس آنجلس:21:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 9:30 – لس آنجلس:22:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 10:00 – لس آنجلس:22:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 10:30 – لس آنجلس:23:00

>

اکسیر موفقیت
تهران: 11:00 – لس آنجلس:23:30

>

آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 11:30 – لس آنجلس:24:00

>

برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 12:00 – لس آنجلس:24:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 12:30 – لس آنجلس:1:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 13:00 – لس آنجلس:1:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 13:30 – لس آنجلس:2:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 14:00 – لس آنجلس:2:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 14:30 – لس آنجلس:3:00
اکسیر موفقیت
تهران: 15:00 – لس آنجلس:3:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 15:30 – لس آنجلس:4:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 16:00 – لس آنجلس:4:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 16:30 – لس آنجلس:5:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 17:00 – لس آنجلس:5:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 17:30 – لس آنجلس:6:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
مهاجرت به کانادا
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
اکسیر موفقیت
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 00:00 – لس آنجلس: 12:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 00:30 – لس آنجلس: 13:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 01:00 – لس آنجلس: 13:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 01:30 – لس آنجلس: 14:00
موزیک
تهران: 02:00 – لس آنجلس: 14:30
اکسیر موفقیت
تهران: 02:30 – لس آنجلس: 15:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 03:00 – لس آنجلس: 15:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 03:30 – لس آنجلس: 16:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 04:00 – لس آنجلس: 16:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 04:30 – لس آنجلس: 17:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 05:00 – لس آنجلس: 17:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 05:30 – لس آنجلس: 18:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 06:00 – لس آنجلس: 18:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 06:30 – لس آنجلس: 19:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 7:00 – لس آنجلس:19:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 7:30 – لس آنجلس:20:00
اکسیر موفقیت
تهران: 8:00 – لس آنجلس:20:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 8:30 – لس آنجلس:21:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 9:00 – لس آنجلس:21:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 9:30 – لس آنجلس:22:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 10:00 – لس آنجلس:22:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 10:30 – لس آنجلس:23:00

>

اکسیر موفقیت
تهران: 11:00 – لس آنجلس:23:30

>

آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 11:30 – لس آنجلس:24:00

>

برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 12:00 – لس آنجلس:24:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 12:30 – لس آنجلس:1:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 13:00 – لس آنجلس:1:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 13:30 – لس آنجلس:2:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 14:00 – لس آنجلس:2:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 14:30 – لس آنجلس:3:00
اکسیر موفقیت
تهران: 15:00 – لس آنجلس:3:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 15:30 – لس آنجلس:4:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 16:00 – لس آنجلس:4:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 16:30 – لس آنجلس:5:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 17:00 – لس آنجلس:5:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 17:30 – لس آنجلس:6:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
مهاجرت به کانادا
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، پزشکها و دندانپزشکها
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
اکسیر موفقیت
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 00:00 – لس آنجلس: 12:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 00:30 – لس آنجلس: 13:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 01:00 – لس آنجلس: 13:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 01:30 – لس آنجلس: 14:00
موزیک
تهران: 02:00 – لس آنجلس: 14:30
اکسیر موفقیت
تهران: 02:30 – لس آنجلس: 15:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 03:00 – لس آنجلس: 15:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 03:30 – لس آنجلس: 16:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 04:00 – لس آنجلس: 16:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 04:30 – لس آنجلس: 17:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 05:00 – لس آنجلس: 17:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 05:30 – لس آنجلس: 18:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 06:00 – لس آنجلس: 18:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 06:30 – لس آنجلس: 19:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 7:00 – لس آنجلس:19:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 7:30 – لس آنجلس:20:00
اکسیر موفقیت
تهران: 8:00 – لس آنجلس:20:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 8:30 – لس آنجلس:21:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 9:00 – لس آنجلس:21:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 9:30 – لس آنجلس:22:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 10:00 – لس آنجلس:22:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 10:30 – لس آنجلس:23:00

>

اکسیر موفقیت
تهران: 11:00 – لس آنجلس:23:30

>

آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 11:30 – لس آنجلس:24:00

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، پزشکها و دندانپزشکها
تهران: 12:00 – لس آنجلس:24:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 12:30 – لس آنجلس:1:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 13:00 – لس آنجلس:1:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 13:30 – لس آنجلس:2:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 14:00 – لس آنجلس:2:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 14:30 – لس آنجلس:3:00
اکسیر موفقیت
تهران: 15:00 – لس آنجلس:3:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 15:30 – لس آنجلس:4:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 16:00 – لس آنجلس:4:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 16:30 – لس آنجلس:5:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 17:00 – لس آنجلس:5:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 17:30 – لس آنجلس:6:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
مهاجرت به کانادا
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
اکسیر موفقیت
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 00:00 – لس آنجلس: 12:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 00:30 – لس آنجلس: 13:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 01:00 – لس آنجلس: 13:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 01:30 – لس آنجلس: 14:00
موزیک
تهران: 02:00 – لس آنجلس: 14:30
اکسیر موفقیت
تهران: 02:30 – لس آنجلس: 15:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 03:00 – لس آنجلس: 15:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 03:30 – لس آنجلس: 16:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 04:00 – لس آنجلس: 16:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 04:30 – لس آنجلس: 17:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 05:00 – لس آنجلس: 17:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 05:30 – لس آنجلس: 18:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 06:00 – لس آنجلس: 18:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 06:30 – لس آنجلس: 19:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 7:00 – لس آنجلس:19:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 7:30 – لس آنجلس:20:00
اکسیر موفقیت
تهران: 8:00 – لس آنجلس:20:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 8:30 – لس آنجلس:21:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 9:00 – لس آنجلس:21:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 9:30 – لس آنجلس:22:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 10:00 – لس آنجلس:22:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 10:30 – لس آنجلس:23:00

>

اکسیر موفقیت
تهران: 11:00 – لس آنجلس:23:30

>

آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 11:30 – لس آنجلس:24:00

>

برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 12:00 – لس آنجلس:24:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 12:30 – لس آنجلس:1:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 13:00 – لس آنجلس:1:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 13:30 – لس آنجلس:2:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 14:00 – لس آنجلس:2:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 14:30 – لس آنجلس:3:00
اکسیر موفقیت
تهران: 15:00 – لس آنجلس:3:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 15:30 – لس آنجلس:4:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 16:00 – لس آنجلس:4:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 16:30 – لس آنجلس:5:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 17:00 – لس آنجلس:5:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 17:30 – لس آنجلس:6:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
مهاجرت به کانادا
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
اکسیر موفقیت
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 00:00 – لس آنجلس: 12:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 00:30 – لس آنجلس: 13:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 01:00 – لس آنجلس: 13:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 01:30 – لس آنجلس: 14:00
موزیک
تهران: 02:00 – لس آنجلس: 14:30
اکسیر موفقیت
تهران: 02:30 – لس آنجلس: 15:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 03:00 – لس آنجلس: 15:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 03:30 – لس آنجلس: 16:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 04:00 – لس آنجلس: 16:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 04:30 – لس آنجلس: 17:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 05:00 – لس آنجلس: 17:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 05:30 – لس آنجلس: 18:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 06:00 – لس آنجلس: 18:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 06:30 – لس آنجلس: 19:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 7:00 – لس آنجلس:19:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 7:30 – لس آنجلس:20:00
اکسیر موفقیت
تهران: 8:00 – لس آنجلس:20:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 8:30 – لس آنجلس:21:00
فرمهای مهاجرتی
تهران: 9:00 – لس آنجلس:21:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 9:30 – لس آنجلس:22:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 10:00 – لس آنجلس:22:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 10:30 – لس آنجلس:23:00

>

اکسیر موفقیت
تهران: 11:00 – لس آنجلس:23:30

>

آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 11:30 – لس آنجلس:24:00

>

برنامه پزشکی نگاهی برتر
تهران: 12:00 – لس آنجلس:24:30

>

کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 12:30 – لس آنجلس:1:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 13:00 – لس آنجلس:1:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 13:30 – لس آنجلس:2:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 14:00 – لس آنجلس:2:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 14:30 – لس آنجلس:3:00
اکسیر موفقیت
تهران: 15:00 – لس آنجلس:3:30
فرمهای مهاجرتی
تهران: 15:30 – لس آنجلس:4:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا
تهران: 16:00 – لس آنجلس:4:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی
تهران: 16:30 – لس آنجلس:5:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 17:00 – لس آنجلس:5:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی
تهران: 17:30 – لس آنجلس:6:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی۱
تهران: 18:00 – لس آنجلس: 6:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، دانشجویی۲
تهران: 18:30 – لس آنجلس: 7:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی ۱
تهران: 19:00 – لس آنجلس: 7:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، خویشاوندی ۲
تهران: 19:30 – لس آنجلس: 8:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای تکرار
تهران: 20:00 – لس آنجلس: 8:30
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای تکرار
تهران: 20:30 – لس آنجلس: 9:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا ۱
تهران: 21:00 – لس آنجلس: 9:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا ۲
تهران: 21:30 – لس آنجلس: 10:00
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 22:00 – لس آنجلس: 10:30
کلاسهای مهاجرت به آمریکا، EB1/EB2
تهران: 22:30 – لس آنجلس: 11:00
آشنایی با تجارتهای زنجیره ای
تهران: 23:00 – لس آنجلس: 11:30
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا ۳
تهران: 23:30 – لس آنجلس: 12:00
سرمایه گذاری و مهاجرت به آمریکا ۴